MEHMET ÂKİF’İN  HAYATI  
Şehitler   diyarı   Çanakkale    Bayramiç’ta
Mehmet  Tahir  Efendi’nin   evladıdır   Akif
Onbeş  yaşında yetim  kaldı  fani    hayatta
Muhafazakâr     bir     ailenin    oğlu     Akif

Bin sekiz yüz yetmiş üç O’nun doğum tarihi
Babası    Bayramiç’ta   cami   imam – hatibi
Emine    Şerife      hanım     Akif’in    annesi
Kur’an  ve  arapça   babadan  öğrenen  Akif.

Maddi     sıkıntılar     içinde    tahsil     hayatı
Hem müsbet  ilimler hem  islâmî    tedrisatı
Arapça , farsça   ve   Fransızca   dil    kıraatı
Baytar Mektebi mezunu hekim Mehmet Akif.

Mezun   olur   olmaz   veteriner  hekim   oldu
Anadolu ve    Rumeli’de  görevlerde   bulundu
Halkın    dert   ve  sorunlarını   yerinde   sordu
On    sekiz     yaşında    hıfzını     bitirdi     Akif.

Mekteplerde   hocalık    memuriyet   yanında
Şiir      yazmaya      başladı    Lise     yıllarında
Başyazarı    oldu    dergi   ve     mecmualarda
Dârülfünun      edebiyat        müderrisi     Akif.

Dönemin  aydınları   arasında  değeri    vardı
Devrin   ilim   ve   fikrinde   çok   etkisi   kaldı
İttihat    ve     terakkî ‘de   bir   süre   yer  aldı
Haksızlık      görünce   istifayı    basan    Akif. 

Balkan   savaşı   ve   sonrasında  kürsülerde
Birinci   dünya     harbi     görevli     ülkelerde
Yenik   sayıldı   Osmanlı   bütün   cephelerde
Milli    mücadeleye     katıldı    Mehmet   Akif.

Zağanos   Paşa    cami   ve  çeşitli    yerlerde
Halkı birliğe davet  ,  cenge   teşvik    kürsüde
Vaaz ve  konferanslar   veriyor   tüm    ülkede
Milli      mücadele      mânevî       lideri      Akif.

İstilâl    harbinde     Burdur’un    millet    vekili
İslâm’a   ve    halifeye     karşı      değil     milli
Türk    halkı    asla   esir  yaşamaz  bes    belli
Vatan  ve    mükaddesât    şairi Mehmet Akif.

Birinci    meclis    dönemi   hükümet   yanında
İstiklâl     Marşı’nı     yazdı    zaferin    sonunda
Çoşkuyla   kabul    edildi    meclis    huzurunda
“Bir daha marş yazdırmasın Rabbim” dedi Akif.

İkinci      meclis   , saltanat  ,  hilafet   mülgadı
Medreseler    kapandı    ,  harf  devrimi  yapıldı
Ezanlar   Türkçe , Kur’an  okumak    yasaklandı
Tahammül     edemedi     Mısır’a     gitti     Akif.

Hasta     olunca    mecburen  İstanbul’a  döndü
Bin   dokuz    yüz   otuz  altıda   Hakk’a   yürüdü
Tabutu     öğrenci      ve      sevenleri    götürdü
“Rejim     muhalifi   ,   mürteci ”    olmuştu   Akif.
                 Çan   12   Mart   2021